به راحتی و با استفاده ازتکنولوژی نوین می توان به ساد گی و با صرف حداقل زمان و انرژی به آموختن زبان پرداخت. با استفاده از اسکایپ از خانه یا محل کار  امکان برقراری ارتباط با معلمان ما را خواهید داشت که با توجه به نیازمندی های مختلف هر شخص به نحو انعطاف پذیری به آموزش زبان فارسی به شما خواهند پرداخت.